برنامه پخش تلویزیون عرفان حلقه


دوره یک
دوشنبه ها           
   زمان پخش  
چهارشنبه ها           تکرار                
جلسه یک
۲ خرداد جلسه یک
۴ خرداد
جلسه دو
۹ خرداد جلسه دو
۱۱ خرداد
جلسه سه
۱۶ خرداد جلسه سه
۱۸ خرداد
جلسه چهار
۲۳ خرداد جلسه چهار
۲۵ خرداد
جلسه پنج
۳۰ خرداد جلسه پنج
۱ تیر
جلسه شش
۶ تیر جلسه شش
۸ تیر
ساعت پخش:
۹:۰۰ صبح ساعت پخش:
۲:۰۰ صبح
ساعت باز پخش:
۷:۰۰ عصر ساعت باز پخش:
۲:۰۰ بعد از ظهردوره دو 
سه شنبه ها         
 زمان پخش         
 جلسه یک
۳ خرداد
جلسه دو
۱۰ خرداد
جلسه سه
۱۷ خرداد
جلسه چهار
۲۴ خرداد
جلسه پنج
۳۱ خرداد
جلسه شش
۷ تیر
ساعت پخش:
۹:۰۰ صبح
ساعت باز پخش:
۷:۰۰ عصردوره سه
چهارشنبه ها    
زمان پخش  
جلسه یک
۴ خرداد
جلسه دو
۱۱ خرداد
جلسه سه
۱۸ خرداد
جلسه چهار
۲۵ خرداد
جلسه پنج
۱ تیر
جلسه شش
۸ تیر
ساعت پخش:
۹:۰۰ صبح
ساعت باز پخش:
۷:۰۰ عصردوره چهار
پنجشنبه ها           
زمان پخش 
جلسه یک
۵ خرداد
جلسه دو
۱۲ خرداد
جلسه سه
۱۹ خرداد
جلسه چهار
۲۶ خرداد
جلسه پنج
۲ تیر
جلسه شش
۹ تیر
ساعت پخش:
۹:۰۰ صبح
ساعت باز پخش:
۷:۰۰ عصردوره پنج
جمعه ها        
زمان پخش  
جلسه یک
۳۰ اردیبهشت
جلسه دو
۶ خرداد
جلسه سه
۱۳ خرداد
جلسه چهار
۲۰ خرداد
جلسه پنج
۲۷ خرداد
جلسه شش
۳ تیر
ساعت پخش:
۹:۰۰ صبح
ساعت باز پخش:
۷:۰۰ عصردوره شش
شنبه ها          
زمان پخش    
جلسه یک
۳۱ اردیبهشت
جلسه دو
۷ خرداد
جلسه سه
۱۴ خرداد
جلسه چهار
۲۱ خرداد
جلسه پنج
۲۸ خرداد
جلسه شش
۴ تیر
ساعت پخش:
۹:۰۰ صبح
ساعت باز پخش:
۷:۰۰ عصردوره هفت
یکشنبه ها           
  زمان پخش         
جلسه یک
۱ خرداد
جلسه دو
۸ خرداد
جلسه سه
۱۵ خرداد
جلسه چهار
۲۲ خرداد
جلسه پنج
۲۹ خرداد
جلسه شش
۵ تیر
ساعت پخش:
۹:۰۰ صبح
ساعت باز پخش:
۷:۰۰ عصردوره هشت
دوشنبه ها           
  زمان پخش        
جلسه یک
۲ خرداد
جلسه دو
۹ خرداد
جلسه سه
۱۶ خرداد
جلسه چهار
۲۳ خرداد
جلسه پنج
۳۰ خرداد
جلسه شش
۶ تیر
ساعت پخش:
۴:۰۰ صبح
ساعت باز پخش:
۴:۰۰ بعد از ظهردوره سایمنتولوژی
شنبه ها           
   زمان پخش     
جلسه یک
۱ خرداد
جلسه دو
۸ خرداد
جلسه سه
۱۵ خرداد
جلسه چهار
۲۲ خرداد
جلسه پنج
۲۹ خرداد
جلسه شش
۵ تیر
ساعت پخش:
۲:۰۰ صبح
ساعت باز پخش:
۲:۰۰ بعد از ظهردوره تشعشع دفاعی
شنبه ها           
 زمان پخش   
پنجشنبه ها               تکرار                
جلسه یک
۳۱ اردیبهشت جلسه یک
۵ خرداد
جلسه دو
۷ خرداد جلسه دو
۱۲ خرداد
جلسه سه
۱۴ خرداد جلسه سه
۱۹ خرداد
جلسه چهار
۲۱ خرداد جلسه چهار
۲۶ خرداد
جلسه پنج
۲۸ خرداد جلسه پنج
۲ تیر
جلسه شش
۴ تیر جلسه شش
۹ تیر
ساعت پخش:
۲:۰۰ صبح ساعت پخش:
۲:۰۰ صبح
ساعت باز پخش:
۲:۰۰ بعد از ظهر ساعت باز پخش:
۲:۰۰ بعد از ظهر


دوره مربی گری
جمعه ها           
 زمان پخش   
سه‌شنبه ها             تکرار                
جلسه یک
۳۰ اردیبهشت جلسه یک
۳ خرداد
جلسه دو
۶ خرداد جلسه دو
۱۰ خرداد
جلسه سه
۱۳ خرداد جلسه سه
۱۷ خرداد
جلسه چهار
۲۰ خرداد جلسه چهار
۲۴ خرداد
جلسه پنج
۲۷ خرداد جلسه پنج
۳۱ خرداد
جلسه شش
۳ تیر جلسه شش
۷ تیر
ساعت پخش:
۲:۰۰ صبح ساعت پخش:
۲:۰۰ صبح
ساعت باز پخش:
۲:۰۰ بعد از ظهر ساعت باز پخش:
۲:۰۰ بعد از ظهر


Last modified: Tuesday, 3 Khordad 1401, 6:10 PM