با ثبت نام در نظام قدیم، حلقه ها به معرفت پژوه تفویض میشود و میتواند علاوه بر مطالب تئوری از حلقه های عملی نیز استفاده کند.