در این درس کل ترمهای نظام قدیم به صورت کامل وجود دارد.