می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  176  (ادامه)
  همه

آ

آبادی/ آباد شدن

Flourishment / to flourish

آدم

Ādam


آدم کل / آدم کُل

Ādam the whole (Uni-Body)


آدمیت

Ādamity (Ādamiyyat)


آدمیزاده / آدمی

Ādamian / s


آرامش (فاز مثبت)

Tranquillity


آرامش باطنی / آرامش درونی

Inner tranquillity


آرامش جسمی (ظاهری)

Physical calmness / relaxation


آزاد و رها (تعریف مطلق)

Freed and Free


آزمایش آخر

Final Trialصفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  176  (ادامه)
  همه