جهت تحقق بخشیدن به هر مبحث در بخش عملی عرفان کیهانی حلقه، نیاز به «حلقه» مشخص و «حفاظ» های خاص آن حلقه است.

«حلقه» یا «میدان شعوری» یک فضای فرضی خارج از بعد زمان و مکان و تضاد است که تنها «شعور» بر آن حاکم است. هر حلقه، «حوزه شعوری» مختص به خود را دارد که دامنه و نوع تاثیرگذاری هر «حلقه» بسته به «حوزه شعوری» آن متفاوت است.
از آنجا که «حلقه» ماهیت شعوری دارد؛ طبیعتا قابل رویت و یا لمس فیزیکی نیست اما آثار اتصال به «حلقه» یا قرار گرفتن در «میدان های شعوری» مختلف، قابل ثبت و ضبط و بررسی در آزمایشگاه می‌باشد و نتایج آزمایشگاهی آن نیز قابل تکرار و آمارگیری هستند.

Last modified: Saturday, 8 Bahman 1401, 11:21 PM