برنامه پخش دروس نظام قدیم از تلویزیون

طرح آموزش عام رایگان دوره‌های نظام قدیم عرفان کیهانی حلقه با برنامه پخش از تلویزیون عرفان حلقه

سری هجدهم - ۷ بهمن لغایت ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۱

دوره یک
یکشنبه‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ها             
زمان پخش        
سه‌شنبه‎ها        
تکرار                   
جلسه یک
۹ بهمن
جلسه یک ۱۱ بهمن
جلسه دو
۱۶ بهمن
جلسه دو ۱۸ بهمن
جلسه سه
۲۳ بهمن
جلسه سه ۲۵ بهمن
جلسه چهار
۳۰ بهمن
جلسه چهار ۲ اسفند
جلسه پنج
۷ اسفند
جلسه پنج ۹ اسفند
جلسه شش
۱۴ اسفند
جلسه شش ۱۶ اسفند
ساعت پخش:        
۸ صبح              
ساعت پخش:     
۴ صبح                 
ساعت بازپخش:     
۴عصر و ۱۲ شب  
ساعت بازپخش:  
۱۲ ظهر و ۸ شب    
دوره دو
شنبه‎ها‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎             
زمان پخش          
چهار‎شنبه‌ها         
تکرار                  
جلسه یک
۸ بهمن
جلسه یک ۱۲ بهمن
جلسه دو
۱۵ بهمن
جلسه دو ۱۹ بهمن
جلسه سه
۲۲ بهمن
جلسه سه ۲۶ بهمن
جلسه چهار
۲۹ بهمن
جلسه چهار ۳ اسفند
جلسه پنج
۶ اسفند
جلسه پنج ۱۰ اسفند
جلسه شش
۱۳ اسفند
جلسه شش ۱۷ اسفند
ساعت پخش:     
۸ صبح                
ساعت پخش:      
۴ صبح               
ساعت بازپخش:  
۴عصر و۱۲ شب    
ساعت بازپخش:   
۱۲ ظهر و ۸ شب  
دوره سه
پنج‌شنبه‌‎ها‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎            
زمان پخش        
دوشنبه‌ها            
تکرار                   
جلسه یک
۱۳ بهمن
جلسه یک ۱۰ بهمن
جلسه دو
۲۰ بهمن
جلسه دو ۱۷ بهمن
جلسه سه
۲۷ بهمن
جلسه سه ۲۴ بهمن
جلسه چهار
۴ اسفند
جلسه چهار ۱ اسفند
جلسه پنج
۱۱ اسفند
جلسه پنج ۸ اسفند
جلسه شش
۱۸ اسفند
جلسه شش ۱۵ اسفند
ساعت پخش:      
۴ صبح              
ساعت پخش:        
۸ صبح                
ساعت بازپخش:  
۱۲ظهر و۸ شب   
ساعت بازپخش:     
۴ عصر و ۱۲ شب  
دوره چهار
جمعه‎ها               
زمان پخش       
جلسه یک
۷ بهمن
جلسه دو
۱۴ بهمن
جلسه سه
۲۱ بهمن
جلسه چهار
۲۸ بهمن
جلسه پنج
۵ اسفند
جلسه شش
۱۲ اسفند
ساعت پخش:        
۴ صبح             
ساعت بازپخش:    
۱۲ظهر و ۸ شب
دوره پنج
شنبه‌ها              
زمان پخش        
جلسه یک
۸ بهمن
جلسه دو
۱۵ بهمن
جلسه سه
۲۲ بهمن
جلسه چهار
۲۹ بهمن
جلسه پنج
۶ اسفند
جلسه شش
۱۳ اسفند
ساعت پخش:      
۴ صبح               
ساعت بازپخش:   
۱۲ ظهر و ۸ شب 
دوره شش
یکشنبه‌ها        
زمان پخش             
جلسه یک
۹ بهمن
جلسه دو
۱۶ بهمن
جلسه سه
۲۳ بهمن
جلسه چهار
۳۰ بهمن
جلسه پنج
۷ اسفند
جلسه شش
۱۴ اسفند
ساعت پخش:    
۴ صبح                
ساعت‎بازپخش
۱۲ ظهر و ۸ شب   
دوره هفت
دو‎شنبه‌ها         
زمان پخش           
جلسه یک
۱۰ بهمن
جلسه دو
۱۷ بهمن
جلسه سه
۲۴ بهمن
جلسه چهار
۱ اسفند
جلسه پنج
۸ اسفند
جلسه شش
۱۵ اسفند
ساعت پخش:    
۴ صبح                 
ساعت‎بازپخش: 
۱۲ ظهر و ۸ شب   
دوره هشت
سه‌شنبه‌ها         
زمان پخش        
جلسه یک
۱۱ بهمن
جلسه دو
۱۸ بهمن
جلسه سه
۲۵ بهمن
جلسه چهار
۲ اسفند
جلسه پنج
۹ اسفند
جلسه شش
۱۶ اسفند
ساعت پخش:     
۸ صبح               
ساعت بازپخش: 
۴ عصر و ۱۲ شب 
دوره سایمنتولوژی
پنجشنبه‌ها        
زمان پخش          
جلسه یک
۱۳ بهمن
جلسه دو
۲۰ بهمن
جلسه سه
۲۷ بهمن
جلسه چهار
۴ اسفند
جلسه پنج
۱۱ اسفند
جلسه شش
۱۸ اسفند
ساعت پخش:    
۸ صبح                
ساعت بازپخش: 
۴ عصر و ۱۲ شب  


دوره تشعشع دفاعی
جمعه‎ ها             
زمان پخش          
جلسه یک
۷ بهمن
جلسه دو
۱۴ بهمن
جلسه سه
۲۱ بهمن
جلسه چهار
۲۸ بهمن
جلسه پنج
۵ اسفند
جلسه شش
۱۲ اسفند
ساعت پخش:      
۸ صبح                
ساعت بازپخش:  
۴ عصر و ۱۲ شب  
دوره مربی‎گری
چهارشنبه‌ها         
زمان پخش          
جلسه یک
۱۲ بهمن
جلسه دو
۱۹ بهمن
جلسه سه
۲۶ بهمن
جلسه چهار
۳ اسفند
جلسه پنج
۱۰ اسفند
جلسه شش
۱۷ اسفند
ساعت پخش:     
۸ صبح                
ساعت بازپخش:  
۴ عصر و ۱۲ شب