برنامه پخش دروس نظام قدیم از تلویزیون

جدول زمان‌بندی پخش دوره‌های نظام قدیم عرفان کیهانی حلقه از تلویزیون عرفان حلقه - سری پانزدهم

شروع دوره‌ها: از ۱ مهر الی ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱


دوره یک
سه‌شنبه‌ها       
زمان پخش 
سه‌شنبه‌ها       
تکرار                 
جلسه یک
۱ مهر
جلسه یک ۵ مهر
جلسه دو
۸ مهر
جلسه دو ۱۲ مهر
جلسه سه
۱۵ مهر
جلسه سه ۱۹ مهر
جلسه چهار
۲۲ مهر
جلسه چهار ۲۶ مهر
جلسه پنج
۲۹ مهر
جلسه پنج ۳ آبان
جلسه شش
۶ آبان
جلسه شش ۱۰ آبان
ساعت پخش:    
۹:۰۰ صبح  
ساعت پخش:    
۲:۰۰ صبح         
ساعت بازپخش:
۷:۰۰ عصر  
ساعت بازپخش: ۲:۰۰ بعد ازظهر 
دوره دو
شنبه‌ها             
زمان پخش            
جلسه یک
۲ مهر
جلسه دو
۹ مهر
جلسه سه
۱۶ مهر
جلسه چهار
۲۳ مهر
جلسه پنج
۳۰ مهر
جلسه شش
۷ آبان
ساعت پخش:    
۹:۰۰ صبح             
ساعت بازپخش:
۷:۰۰ عصر         
دوره سه
یکشنبه‌ها              
زمان پخش        
جلسه یک
۳ مهر
جلسه دو
۱۰ مهر
جلسه سه
۱۷ مهر
جلسه چهار
۲۴ مهر
جلسه پنج
۱ آبان
جلسه شش
۸ آبان
ساعت پخش:        
 ۹:۰۰ صبح        
ساعت بازپخش:    
۷:۰۰ عصر         
دوره چهار
دوشنبه‌ها                
زمان پخش     
جلسه یک
۴ مهر
جلسه دو
۱۱ مهر
جلسه سه
۱۸ مهر
جلسه چهار
۲۵ مهر
جلسه پنج
۲ آبان
جلسه شش
۹ آبان
ساعت پخش:           
۹:۰۰ صبح      
ساعت بازپخش:       
۷:۰۰ عصر      
دوره پنج
سه‌شنبه‌ها       
زمان پخش            
جلسه یک
۵ مهر
جلسه دو
۱۲ مهر
جلسه سه
۱۹ مهر
جلسه چهار
۲۶ مهر
جلسه پنج
۳ آبان
جلسه شش
۱۰ آبان
ساعت پخش:    
۹:۰۰ صبح             
ساعت بازپخش:
 ۷:۰۰ عصر            
دوره شش
چهارشنبه‌ها        
زمان پخش          
جلسه یک
۶ مهر
جلسه دو
۱۳ مهر
جلسه سه
۲۰ مهر
جلسه چهار
۲۷ مهر
جلسه پنج
۴ آبان
جلسه شش
۱۱ آبان
ساعت پخش:      
۹:۰۰ صبح           
ساعت بازپخش:  
۷:۰۰عصر            
دوره هفت
پنجشنبه‌ها         
زمان پخش           
جلسه یک
۷ مهر
جلسه دو
۱۴ مهر
جلسه سه
۲۱ مهر
جلسه چهار
۲۸ مهر
جلسه پنج
۵ آبان
جلسه شش
۱۲ آبان
ساعت پخش:     
۹:۰۰ صبح            
ساعت بازپخش: 
۷:۰۰ عصر            
دوره هشت
جمعه‌ها             
زمان پخش           
جلسه یک
۱ مهر
جلسه دو
۸ مهر
جلسه سه
۱۵ مهر
جلسه چهار
۲۲ مهر
جلسه پنج
۲۹ مهر
جلسه شش
۶ آبان
ساعت پخش:    
۴:۰۰ صبح             
ساعت بازپخش:
۴:۰۰ بعد از ظهر    
دوره سایمنتولوژی
یکشنبه‌ها           
زمان پخش           
جلسه یک
۳ مهر
جلسه دو
۱۰ مهر
جلسه سه
۱۷ مهر
جلسه چهار
۲۴ مهر
جلسه پنج
۱ آبان
جلسه شش
۸ آبان
ساعت پخش:     
۲:۰۰صبح             
ساعت بازپخش: 
۲:۰۰ بعد ازظهر    
دوره تشعشع دفاعی
دوشنبه‌ها          
زمان پخش       
پنجشنبه‌ها        
تکرار                
جلسه یک
۴ مهر
جلسه یک ۷ مهر
جلسه دو
۱۱ مهر
جلسه دو ۱۴ مهر
جلسه سه
۱۸ مهر
جلسه سه ۲۱ مهر
جلسه چهار
۲۵ مهر
جلسه چهار ۲۸ مهر
جلسه پنج
۲ آبان
جلسه پنج ۵ آبان
جلسه شش
۹ آبان
جلسه شش ۱۲ آبان
ساعت پخش:    
۲:۰۰ صبح        
ساعت پخش:    
۲:۰۰ صبح        
ساعت بازپخش:
۲:۰۰ بعد ازظهر
ساعت بازپخش: ۲:۰۰ بعد ازظهر
دوره مربی‌گری
شنبه‌ها             
زمان پخش       
چهارشنبه‌ها      
تکرار                
جلسه یک
۲ مهر
جلسه یک ۶ مهر
جلسه دو
۹ مهر
جلسه دو ۱۳ مهر
جلسه سه
۱۶ مهر
جلسه سه ۲۰ مهر
جلسه چهار
۲۳ مهر
جلسه چهار ۲۷ مهر
جلسه پنج
۳۰ مهر
جلسه پنج ۴ آبان
جلسه شش
۷ آبان
جلسه شش ۱۱ آبان
ساعت پخش:    
۲:۰۰ صبح        
ساعت پخش:    
۲:۰۰ صبح        
ساعت بازپخش:
۲:۰۰ بعد ازظهر
ساعت بازپخش: ۲:۰۰ بعد ازظهر