دوره یک
یکشنبه‌ها   
زمان پخش    
سه‌شنبه‌ها   
تکرار              
جلسه یک
۱۰ اردیبهشت
جلسه یک
۱۲ اردیبهشت
جلسه دو
۱۷ اردیبهشت
جلسه دو
۱۹ اردیبهشت
جلسه سه
۲۴ اردیبهشت
جلسه سه
۲۶ اردیبهشت
جلسه چهار
۳۱ اردیبهشت
جلسه چهار
۲ خرداد
جلسه پنج
۷ خرداد
جلسه پنج
۹ خرداد
جلسه شش
۱۴ خرداد
جلسه شش
۱۶ خرداد
ساعت پخش:
۴ صبح            
ساعت پخش:
۸ صبح            
ساعت بازپخش:
۱۲ ظهر و ۸ شب
ساعت بازپخش:
۴ عصر و ۱۲ شب

دوره دو
دوشنبه‌ها     
زمان پخش       
چهارشنبه‌ها    
تکرار               
جلسه یک
۱۱ اردیبهشت   
جلسه یک
۱۳ اردیبهشت   
جلسه دو
۱۸ اردیبهشت 
جلسه دو
۲۰ اردیبهشت   
جلسه سه
۲۵ اردیبهشت   
جلسه سه
۲۷ اردیبهشت   
جلسه چهار
۱ خرداد
جلسه چهار
۳ خرداد
جلسه پنج
۸ خرداد
جلسه پنج
۱۰ خرداد
جلسه شش
۱۵ خرداد
جلسه شش
۱۷ خرداد
ساعت پخش:
۴ صبح           
ساعت پخش:
۸ صبح           
ساعت بازپخش:
۱۲ ظهر و ۸ شب
ساعت بازپخش:
۴ عصر و ۱۲ شب

دوره سه
شنبه‌ها    
زمان پخش      
سه‌شنبه‌ها    
تکرار            
جلسه یک
۹ اردیبهشت 
جلسه یک
۱۲ اردیبهشت 
جلسه دو
۱۶ اردیبهشت 
جلسه دو
۱۹ اردیبهشت 
جلسه سه
۲۳ اردیبهشت 
جلسه سه
۲۶ اردیبهشت 
جلسه چهار
۳۰ اردیبهشت 
جلسه چهار
۲ خرداد
جلسه پنج
۶ خرداد
جلسه پنج
۹ خرداد
جلسه شش
۱۳ خرداد
جلسه شش
۱۶ خرداد
ساعت پخش:
۸ صبح
ساعت پخش:
۴ صبح
ساعت بازپخش:
۴ عصر و ۱۲ شب
ساعت بازپخش:
۱۲ ظهر و ۸ شبدوره چهار
چهارشنبه‌ها    
زمان پخش    
جلسه یک
۱۳ اردیبهشت 
جلسه دو
۲۰ اردیبهشت 
جلسه سه
۲۷ اردیبهشت 
جلسه چهار
۳ خرداد
جلسه پنج
۱۰ خرداد
جلسه شش
۱۷ خرداد
ساعت پخش:
۴ صبح        
ساعت بازپخش:
۱۲ ظهر و ۸ شب


دوره پنج
پنج‌شنبه‌ها     
زمان پخش       
جلسه یک
۱۴ اردیبهشت 
جلسه دو
۲۱ اردیبهشت 
جلسه سه
۲۸ اردیبهشت 
جلسه چهار
۴ خرداد
جلسه پنج
۱۱ خرداد
جلسه شش
۱۸ خرداد
ساعت پخش:
۴ صبح
ساعت بازپخش:
۱۲ظهر و ۸ شب

دوره شش
جمعه‌ها
زمان پخش      
جلسه یک
۸ اردیبهشت 
جلسه دو
۱۵ اردیبهشت 
جلسه سه
۲۲ اردیبهشت 
جلسه چهار
۲۹ اردیبهشت
جلسه پنج
۵ خرداد
جلسه شش
۱۲ خرداد
ساعت پخش:
۴ صبح         
ساعت بازپخش:
۱۲ ظهر و ۸ شب

دوره هفت
شنبه‌ها      
زمان پخش     
جلسه یک
۹ اردیبهشت 
جلسه دو
۱۶ اردیبهشت 
جلسه سه
۲۳ اردیبهشت 
جلسه چهار
۳۰ اردیبهشت 
جلسه پنج
۶ خرداد
جلسه شش
۱۳ خرداد
ساعت پخش:
۴ صبح           
ساعت بازپخش:
۱۲ ظهر و ۸ شب

دوره هشت
یکشنبه‌ها      
زمان پخش       
جلسه یک
۱۰ اردیبهشت 
جلسه دو
۱۷ اردیبهشت 
جلسه سه
۲۴ اردیبهشت 
جلسه چهار
۳۱ اردیبهشت 
جلسه پنج
۷ خرداد
جلسه شش
۱۴ خرداد
ساعت پخش:
۸ صبح             
ساعت بازپخش:
۴ عصر و ۱۲ شب

دوره سایمنتولوژی
جمعه‌ها
زمان پخش
جلسه یک
۸ اردیبهشت 
جلسه دو
۱۵ اردیبهشت 
جلسه سه
۲۲ اردیبهشت 
جلسه چهار
۲۹ اردیبهشت 
جلسه پنج
۵ خرداد
جلسه شش
۱۲ خرداد
ساعت پخش:
۸ صبح            
ساعت بازپخش:
۴ عصر و ۱۲ شب

دوره تشعشع دفاعی
پنج‌شنبه‌ها        
زمان پخش       
جلسه یک
۱۴ اردیبهشت 
جلسه دو
۲۱ اردیبهشت 
جلسه سه
۲۸ اردیبهشت 
جلسه چهار
۴ خرداد
جلسه پنج
۱۱ خرداد
جلسه شش
۱۸ خرداد
ساعت پخش:
۸ صبح
ساعت بازپخش:
۴ عصر و ۱۲ شب

دوره مربیگری
دوشنبه‌ها   
زمان پخش       
جلسه یک
۱۱ اردیبهشت 
جلسه دو
۱۸ اردیبهشت 
جلسه سه
۲۵ اردیبهشت 
جلسه چهار
۱ خرداد
جلسه پنج
۸ خرداد
جلسه شش
۱۵ خرداد
ساعت پخش:
۸ صبح             
ساعت بازپخش:
۴ عصر و ۱۲ شب