دوره یک
ایام هفته    
جمعه         
شنبه          
دوشنبه        
سه‌شنبه       
ساعات‌پخش
۱۹:۰۰       
۰۵:۰۰          ۰۹:۰۰          ۱۳:۰۰           
جلسه یک   ۳۱ فروردین   ۱ اردیبهشت  
۳ اردیبهشت  
۴ اردیبهشت  
جلسه دو     
۷ اردیبهشت 
۸ اردیبهشت  
۱۰ اردیبهشت ۱۱ اردیبهشت    
جلسه سه    
۱۴ اردیبهشت 
۱۵ اردیبهشت  
۱۷ اردیبهشت 
۱۸ اردیبهشت  
جلسه چهار  
۲۱ اردیبهشت  ۲۲اردیبهشت   ۲۴اردیبهشت  
۲۵اردیبهشت   
جلسه پنج     ۲۸اردیبهشت  ۲۹ اردیبهشت  ۳۱ اردیبهشت ۱ خرداد    
جلسه شش 
۴ خرداد    
۵ خرداد    
۷ خرداد     
۸ خرداد     


دوره دو
ایام هفته    
جمعه       
شنبه      
سه‌شنبه    
چهارشنبه  
ساعات‌پخش
 ۰۵:۰۰      
۱۹:۰۰        ۰۹:۰۰      ۱۳:۰۰      
جلسه یک   
۳۱ فروردین   ۱ اردیبهشت 
۴ اردیبهشت 
۵ اردیبهشت 
جلسه دو     
۷ اردیبهشت
۸ اردیبهشت 
۱۱اردیبهشت  
۱۲اردیبهشت 
جلسه سه  
۱۴اردیبهشت 
۱۵اردیبهشت  
۱۸ اردیبهشت 
۱۹ اردیبهشت
جلسه چهار  
۲۱اردیبهشت  ۲۲اردیبهشت   ۲۵اردیبهشت  
۲۶اردیبهشت 
جلسه پنج  
۲۸اردیبهشت
۲۹ اردیبهشت
۱ خرداد     
۲ خرداد   
جلسه شش 
۴ خرداد
۵ خرداد    ۸ خرداد    
۹ خرداد   


دوره سه
ایام هفته    
یک‌شنبه       
سه‌شنبه          
چهارشنبه      
ساعات‌پخش
 ۱۹:۰۰         
۰۱:۰۰         ۰۹:۰۰        
جلسه یک    
۲ اردیبهشت   ۴ اردیبهشت 
۵ اردیبهشت  
جلسه دو     
۹ اردیبهشت    
۱۱ اردیبهشت  
۱۲ اردیبهشت 
جلسه سه    
۱۶ اردیبهشت  
۱۸ اردیبهشت 
۱۹ اردیبهشت 
جلسه چهار  
۲۳ اردیبهشت  ۲۵ اردیبهشت   ۲۶ اردیبهشت 
جلسه پنج  
۳۰ اردیبهشت۱ خرداد   
۲ خرداد   
جلسه شش 
۶ خرداد    
۸ خرداد    ۹ خرداد   


دوره چهار
ایام هفته    
پنج‌شنبه    
شنبه         
دوشنبه     
ساعات‌پخش
 ۰۵:۰۰         
۰۹:۰۰         ۱۹:۰۰        
جلسه یک    
۳۰ فروردین     ۱ اردیبهشت ۳ اردیبهشت 
جلسه دو     
۶ اردیبهشت   
۸ اردیبهشت     
۱۰ اردیبهشت   
جلسه سه   
۱۳اردیبهشت  
۱۵اردیبهشت  
۱۷اردیبهشت  
جلسه چهار  
۲۰اردیبهشت  ۲۲اردیبهشت   ۲۴اردیبهشت  
جلسه پنج   
۲۷اردیبهشت 
۲۹اردیبهشت  
۳۱اردیبهشت  
جلسه شش 
۳ خرداد  
۵ خرداد    ۷ خرداد  


دوره پنج
ایام هفته    
پنج‌شنبه    
جمعه        
سه‌شنبه    
ساعات‌پخش
 ۰۱:۰۰       
۰۹:۰۰           ۱۹:۰۰         
جلسه یک    
۳۰ فروردین    ۳۱ فروردین   
۴ اردیبهشت  
جلسه دو     
۶ اردیبهشت 
۷ اردیبهشت  
۱۱ اردیبهشت  
جلسه سه   
۱۳ اردیبهشت  
۱۴ اردیبهشت  
۱۸ اردیبهشت  
جلسه چهار  
۲۰ اردیبهشت  ۲۱ اردیبهشت   ۲۵ اردیبهشت  
جلسه پنج   
۲۷ اردیبهشت 
۲۸ اردیبهشت 
۱ خرداد  
جلسه شش 
۳ خرداد   
۴ خرداد    ۸ خرداد   


دوره شش
ایام هفته    
پنج‌شنبه     
دوشنبه          
چهارشنبه       
ساعات‌پخش
 ۰۹:۰۰       
۰۱:۰۰          ۱۹:۰۰        
جلسه یک    
۳۰ فروردین     ۳ اردیبهشت   
۵ اردیبهشت    
جلسه دو     
۶ اردیبهشت   
۱۰ اردیبهشت     
۱۲ اردیبهشت  
جلسه سه    
۱۳ اردیبهشت  
۱۷ اردیبهشت   
۱۹ اردیبهشت  
جلسه چهار  
۲۰ اردیبهشت  ۲۴ اردیبهشت   ۲۶ اردیبهشت  
جلسه پنج    
۲۷ اردیبهشت 
۳۱ اردیبهشت
۲ خرداد
جلسه شش 
۳ خرداد  
۷ خرداد    ۹ خرداد  


دوره هفت
ایام هفته    
پنج‌شنبه     
شنبه        
یکشنبه      
ساعات‌پخش
 ۱۳:۰۰       
۰۱:۰۰         ۰۵:۰۰        
جلسه یک    
۳۰ فروردین   ۱ اردیبهشت 
۲اردیبهشت
جلسه دو     
۶ اردیبهشت  
۸ اردیبهشت
۹ اردیبهشت
جلسه سه    
۱۳ اردیبهشت
۱۵ اردیبهشت 
۱۶ اردیبهشت 
جلسه چهار  
۲۰ اردیبهشت ۲۲ اردیبهشت ۲۳ اردیبهشت 
جلسه پنج    
۲۷ اردیبهشت
۲۹ اردیبهشت 
۳۰ اردیبهشت  
جلسه شش 
۳ خرداد    
۵ خرداد     ۶ خرداد   


دوره هشت
ایام هفته    
پنج‌شنبه         
یکشنبه          
دوشنبه      
چهارشنبه       
ساعات‌پخش
 ۱۹:۰۰       
۰۹:۰۰         ۱۳:۰۰          ۰۱:۰۰         
جلسه یک    
۳۰ فروردین   ۲ اردیبهشت 
۳ اردیبهشت 
۵ اردیبهشت 
جلسه دو     
۶ اردیبهشت  
۹ اردیبهشت
۱۰ اردیبهشت
۱۲ اردیبهشت 
جلسه سه  
۱۳ اردیبهشت
۱۶ اردیبهشت
۱۷ اردیبهشت 
۱۹ اردیبهشت  
جلسه چهار  
۲۰ اردیبهشت ۲۳اردیبهشت ۲۴اردیبهشت 
۲۶اردیبهشت   
جلسه پنج  
۲۷اردیبهشت 
۳۰اردیبهشت
۳۱اردیبهشت
۲ خرداد  
جلسه شش 
۳ خرداد  
۶ خرداد   ۷ خرداد    ۹ خرداد  


دوره سایمنتولوژی
ایام هفته    
جمعه         
یکشنبه       
چهارشنبه    
ساعات‌پخش
 ۱۳:۰۰        
۰۱:۰۰          ۰۵:۰۰         
جلسه یک    
۳۱ فروردین ۲ اردیبهشت  
۵ اردیبهشت 
جلسه دو     
۷ اردیبهشت 
۹ اردیبهشت     
۱۲ اردیبهشت 
جلسه سه    
۱۴ اردیبهشت
۱۶ اردیبهشت    
۱۹ اردیبهشت 
جلسه چهار  
۲۱ اردیبهشت   ۲۳ اردیبهشت  ۲۶ اردیبهشت 
جلسه پنج    
۲۸ اردیبهشت
۳۰ اردیبهشت 
۲ خرداد  
جلسه شش 
۴ خرداد  
۶ خرداد    ۹ خرداد  


دوره تشعشع دفاعی
ایام هفته    
جمعه         
یکشنبه       
سه‌شنبه     
ساعات‌پخش
 ۰۱:۰۰        
۱۳:۰۰          ۰۵:۰۰        
جلسه یک    
۳۱ فروردین ۲ اردیبهشت  
۴ اردیبهشت 
جلسه دو     
۷ اردیبهشت  
۹ اردیبهشت    
۱۱ اردیبهشت   
جلسه سه    
۱۴ اردیبهشت  
۱۶ اردیبهشت   
۱۸ اردیبهشت  
جلسه چهار  
۲۱ اردیبهشت ۲۳ اردیبهشت ۲۵ اردیبهشت
جلسه پنج    
۲۸ اردیبهشت 
۳۰ اردیبهشت۱ خرداد  
جلسه شش 
۴ خرداد  
۶ خرداد   ۸ خرداد  


دوره مربی‌گری
ایام هفته    
شنبه          
دوشنبه      
ساعات‌پخش
 ۱۳:۰۰       
۰۵:۰۰        
جلسه یک    
۱ اردیبهشت   ۳ اردیبهشت 
جلسه دو     
۸ اردیبهشت
۱۰ اردیبهشت  
جلسه سه    
۱۵ اردیبهشت 
۱۷ اردیبهشت
جلسه چهار  
۲۲ اردیبهشت  ۲۴ اردیبهشت  
جلسه پنج    
۲۹ اردیبهشت
۳۱ اردیبهشت
جلسه شش 
۵ خرداد   
۷ خرداد