دوره یک
ایام هفته       
پنجشنبه     
دوشنبه‌   
چهارشنبه        
ساعات پخش 
 ۰۹:۰۰         
۰۱:۰۰         
 ۱۹:۰۰          
جلسه یک
۲۳ شهریور 
۲۷ شهریور
۲۹ شهریور
جلسه دو
۳۰ شهریور
۳ مهر
۵ مهر
جلسه سه
۶ مهر
۱۰ مهر
۱۲ مهر
جلسه چهار
۱۳ مهر
۱۷ مهر
۱۹ مهر
جلسه پنج
۲۰ مهر
۲۴ مهر
۲۶ مهر
جلسه شش
۲۷ مهر
۱ آبان
۳ آبان

دوره دو
ایام هفته  
پنجشنبه    
شنبه   
یکشنبه    
ساعات پخش  
۱۳:۰۰        
 ۰۱:۰۰     
۰۵:۰۰     
جلسه یک
۲۳ شهریور
۲۵ شهریور
۲۶ شهریور 
جلسه دو
۳۰ شهریور
۱ مهر
۲ مهر 
جلسه سه
۶ مهر
۸ مهر
۹ مهر
جلسه چهار
۱۳ مهر
۱۵ مهر
۱۶ مهر
جلسه پنج
۲۰ مهر
۲۲ مهر
۲۳ مهر
جلسه شش
۲۷ مهر
۲۹ مهر
۳۰ مهر

دوره سه
ایام هفته   
پنجشنبه    
یکشنبه    
دوشنبه   
 چهارشنبه 
ساعات پخش
۱۹:۰۰      
 ۰۹:۰۰     
  ۱۳:۰۰   
 ۰۱:۰۰     
جلسه یک
۲۳ شهریور 
۲۶ شهریور
۲۷ شهریور
 ۲۹ شهریور
جلسه دو
۳۰ شهریور
۲ مهر
۳ مهر
 ۵ مهر
جلسه سه
۶ مهر
۹ مهر
۱۰ مهر
 ۱۲ مهر
جلسه چهار
۱۳ مهر
۱۶ مهر
۱۷ مهر
 ۱۹ مهر
جلسه پنج
۲۰ مهر
۲۳ مهر
۲۴ مهر
 ۲۶ مهر
جلسه شش
۲۷ مهر
۳۰ مهر
۱ آبان
 ۳ آباندوره چهار
ایام‌هفته       
جمعه      
شنبه      
دوشنبه  
سه شنبه
ساعات‌پخش  
 ۱۹:۰۰    
   ۰۵:۰۰   
۰۹:۰۰   
۱۳:۰۰
جلسه یک
۲۴ شهریور
۲۵ شهریور
۲۷ شهریور
۲۸ شهریور
جلسه دو
۳۱ شهریور
۱ مهر
۳ مهر
۴ مهر
جلسه سه
۷ مهر
۸ مهر
۱۰ مهر
۱۱ مهر
جلسه چهار
۱۴ مهر
۱۵ مهر
۱۷ مهر
۱۸ مهر
جلسه پنج
۲۱ مهر
۲۲ مهر
۲۴ مهر
۲۵ مهر
جلسه شش
۲۸  مهر
۲۹ مهر
۱ آبان
۲ آبان


دوره پنج
ایام هفته 
جمعه 
شنبه      
سه شنبه 
 چهارشنبه
ساعات‌پخش 
۱۹:۰۰   
  ۱۹:۰۰    
۰۹:۰۰  
 ۱۳:۰۰
جلسه یک
۲۴ شهریور
۲۵ شهریور
۲۸ شهریور
 ۲۹ شهریور
جلسه دو
۳۱ شهریور
۱ مهر    
۴ مهر   
 ۵ مهر
جلسه سه
۷ مهر   
۸ مهر   
۱۱ مهر    
 ۱۲ مهر
جلسه چهار
۱۴ مهر   
۱۵ مهر   
۱۸ مهر    
 ۱۹ مهر
جلسه پنج
۲۱ مهر   
۲۲ مهر  
۲۵ مهر    
 ۲۶ مهر
جلسه شش
۲۸ مهر   
۲۹ مهر  
۲ آبان 
 ۳ آبان

دوره شش
ایام هفته     
یکشنبه  
سه شنبه  
 چهارشنبه 
ساعات‌پخش 
۱۹:۰۰       
 ۰۱:۰۰       
   ۰۹:۰۰    
جلسه یک
۲۶ شهریور
۲۸ شهریور
۲۹ شهریور
جلسه دو
۲ مهر
۴ مهر
۵ مهر
جلسه سه
۹ مهر
۱۱ مهر
۱۲ مهر
جلسه چهار
۱۶ مهر
۱۸ مهر
۱۹ مهر
جلسه پنج
۲۳ مهر
۲۵ مهر
۲۶ مهر
جلسه شش
۳۰ مهر
۲ آبان
 ۳ آبان

دوره هفت
ایام هفته     
پنج شنبه  
شنبه        
دوشنبه   
ساعات‌پخش 
   ۰۵:۰۰    
۰۹:۰۰       
 ۱۹:۰۰       
جلسه یک
۲۳  شهریور 
۲۵ شهریور
 ۲۷ شهریور
جلسه دو
۳۰ شهریور
۱ مهر     
 ۳ مهر   
جلسه سه
۶ مهر
۸ مهر
 ۱۰ مهر     
جلسه چهار
۱۳ مهر
۱۵ مهر     
 ۱۷ مهر     
جلسه پنج
۲۰ مهر   
۲۲ مهر    
۲۴ مهر     
جلسه شش
۲۷ مهر   
 ۲۹ مهر   
 ۱ آبان      

دوره هشت
ایام هفته      
پنجشنبه     
جمعه    
سه شنبه  
ساعات‌پخش  
 ۰۱:۰۰        
۰۹:۰۰      
۱۹:۰۰        
جلسه یک
۲۳ شهریور
۲۴ شهریور
۲۸ شهریور
جلسه دو
۳۰ شهریور
۳۱ شهریور
۴ مهر   
جلسه سه
۶ مهر   
۷ مهر  
۱۱ مهر     
جلسه چهار
۱۳ مهر    
۱۴ مهر    
۱۸ مهر     
جلسه پنج
۲۰ مهر    
۲۱ مهر    
۲۵ مهر    
جلسه شش
۲۷ مهر     
۲۸ مهر   
۲ آبان     

دوره سایمنتولوژی
ایام هفته      
جمعه      
 یکشنبه   
 چهارشنبه   
ساعات‌پخش  
 ۱۳:۰۰    
  ۰۱:۰۰     
 ۰۵:۰۰       
جلسه یک
۲۴ شهریور
۲۶ شهریور
۲۹ شهریور
جلسه دو
۳۱ شهریور
۲ مهر   
۵ مهر    
جلسه سه
۷ مهر     
۹ مهر     
۱۲ مهر     
جلسه چهار
۱۴ مهر    
۱۶ مهر    
۱۹ مهر      
جلسه پنج
۲۱ مهر    
۲۳ مهر   
۲۶ مهر      
جلسه شش
۲۸ مهر  
۳۰ مهر   
۳ آبان       

دوره تشعشع دفاعی
ایام هفته          
جمعه     
یکشنبه  
سه‌شنبه  
ساعات‌پخش      
  ۰۱:۰۰    
  ۱۳:۰۰    
  ۰۵:۰۰    
جلسه یک
۲۴ شهریور
۲۵ شهریور
۲۸ شهریور
جلسه دو
۳۱ شهریور
۲ مهر     
۴ مهر      
جلسه سه
۷ مهر     
۹ مهر     
۱۱ مهر      
جلسه چهار
۱۴ مهر    
۱۶ مهر    
۱۸ مهر     
جلسه پنج
۲۱ مهر    
۲۳ مهر  
۲۵ مهر    
جلسه شش
۲۸ مهر  
۳۰ مهر   
۲ آبان      

دوره مربیگری
ایام هفته        
شنبه               
 دوشنبه            
ساعات پخش  
   ۱۳:۰۰           
  ۰۵:۰۰             
جلسه یک
۲۵ شهریور
۲۷ شهریور
جلسه دو
۱ مهر       
۳ مهر     
جلسه سه
۸ مهر      
۱۰ مهر      
جلسه چهار
۱۵ مهر       
۱۷ مهر
جلسه پنج
۲۲ مهر      
۲۴ مهر     
جلسه شش
۲۹ مهر      
۱ آبان