دوره یک
ایام هفته            
پنج‌شنبه    
یکشنبه    
دوشنبه    
چهارشنبه  
ساعات‌پخش       
۱۹:۰۰       
۰۹:۰۰     
۱۳:۰۰     
 ۰۱:۰۰       
جلسه یک           
۱۰ خرداد  
۱۳ خرداد
۱۴ خرداد 
۱۶ خرداد   
جلسه دو            
۱۷ خرداد  
۲۰ خرداد   
۲۱ خرداد
۲۳ خرداد  
جلسه سه           
۲۴ خرداد 
۲۷ خرداد
۲۸ خرداد
۳۰ خرداد   
جلسه چهار         
۳۱ خرداد   
۳ تیر       
۴ تیر      
۶ تیر         
جلسه پنج           
۷ تیر       
۱۰ تیر     
۱۱ تیر    
۱۳ تیر      
جلسه‌شش          
۱۴ تیر      
۱۷ تیر     
۱۸ تیر    
۲۰ تیر      


دوره دو
ایام هفته       
جمعه        
شنبه        
دوشنبه    
سه‌شنبه    
ساعات‌پخش   
 ۱۹:۰۰       
۰۵:۰۰      
۰۹:۰۰       
۱۳:۰۰       
جلسه یک        
۱۱ خرداد     
۱۲ خرداد   
۱۴ خرداد   
۱۵ خرداد   
جلسه دو        
۱۸ خرداد     
۱۹ خرداد   
۲۱ خرداد   
۲۲ خرداد 
جلسه سه      
۲۵ خرداد   
۲۶ خرداد  
۲۸ خرداد  
۲۹ خرداد  
جلسه چهار     
۱ تیر          
۲ تیر      
۴ تیر      
۵ تیر       
جلسه پنج       
۸ تیر         
۹ تیر      
۱۱ تیر     
۱۲ تیر       
جلسه شش   
۱۵ تیر       
۱۶ تیر     
۱۸ تیر    
۱۹ تیر       


دوره سه
ایام هفته   
جمعه     
شنبه        
سه‌شنبه   
چهارشنبه     
ساعات‌پخش
۰۵:۰۰     
۱۹:۰۰       
۰۹:۰۰     
۱۳:۰۰          
جلسه یک    
۱۱ خرداد   
۱۲ خرداد   
۱۵ خرداد 
۱۶ خرداد    
جلسه دو     
۱۸ خرداد 
۱۹ خرداد     
۲۲ خرداد  
 ۲۳ خرداد     
جلسه سه 
۲۵ خرداد 
۲۶ خرداد 
۲۹ خرداد  
۳۰ خرداد     
جلسه چهار  
۱ تیر        
۲ تیر       
۵ تیر       
۶ تیر          
جلسه پنج  
۸ تیر       
۹ تیر       
۱۲ تیر      
۱۳ تیر       
جلسه شش 
۱۵ تیر      
۱۶ تیر      
۱۹ تیر      
۲۰ تیر         


دوره چهار
ایام هفته    
یک‌شنبه 
سه‌شنبه  
چهارشنبه  
ساعات‌پخش
 ۱۹:۰۰  
۰۱:۰۰     
۰۹:۰۰     
جلسه یک  
۱۳ خرداد
۱۵ خرداد
۱۶ خرداد  
جلسه دو     
۲۰خرداد 
۲۲ خرداد
۲۳ خرداد
جلسه سه   
۲۷خرداد
۲۹ خرداد
۳۰ خرداد
جلسه چهار  
۳ تیر    
۵ تیر      
۶ تیر       
جلسه پنج   
۱۰ تیر   
۱۲ تیر     
۱۳ تیر     
جلسه شش 
۱۷ تیر   
۱۹ تیر    
۲۰ تیر     


دوره پنج
ایام هفته    
پنج‌شنبه    
شنبه         
سه‌شنبه    
ساعات‌پخش
 ۰۵:۰۰       
۰۹:۰۰           ۱۹:۰۰         
جلسه یک    
۱۰ خرداد     
۱۲ خرداد     
۱۴ خرداد     
جلسه دو     
۱۷ خرداد     
۱۹ خرداد       
۲۱ خرداد     
جلسه سه   
۲۴ خرداد   
۲۶ خرداد     
۲۸ خرداد     
جلسه چهار  
۳۱ خرداد    
۲ تیر          
۴ تیر        
جلسه پنج   
۷ تیر         
۹ تیر         
۱۱ تیر        
جلسه شش 
۱۴ تیر       
۱۶ تیر      
۱۸ تیر       


دوره شش
ایام هفته     
پنج‌شنبه     
جمعه         
سه‌شنبه       
ساعات‌پخش
 ۰۱:۰۰        
۰۹:۰۰          ۱۹:۰۰        
جلسه یک    
۱۰ خرداد     
۱۱ خرداد     
۱۵ خرداد      
جلسه دو     
۱۷ خرداد     
۱۸ خرداد       
۲۲ خرداد     
جلسه سه    
۲۴ خرداد    
۲۵ خرداد     
۲۹ خرداد      
جلسه چهار  
۳۱ خرداد    
۱ تیر         
۵ تیر          
جلسه پنج    
۷ تیر        
۸ تیر        
۱۲ تیر          
جلسه شش 
۱۴ تیر      
۱۵ تیر     
۱۹ تیر      


دوره هفت
ایام هفته    
پنج‌شنبه     
دوشنبه    
چهارشنبه   
ساعات‌پخش
 ۰۹:۰۰        
۰۱:۰۰         ۱۹:۰۰        
جلسه یک    
۱۰ خرداد    
۱۴ خرداد   
۱۶ خرداد   
جلسه دو     
۱۷ خرداد    
۲۱ خرداد    
۲۳ خرداد   
جلسه سه    
۲۴ خرداد  
۲۸ خرداد   
۳۰ خرداد    
جلسه چهار  
۳۱ خرداد  
۴ تیر         
۶ تیر          
جلسه پنج  
۷ تیر      
۱۱ تیر       
۱۳ تیر        
جلسه شش 
۱۴ تیر       
۱۸ تیر       
۲۰ تیر        


دوره هشت
ایام هفته    
پنج‌شنبه      
شنبه          
یکشنبه      
ساعات‌پخش
 ۱۳:۰۰          
۰۱:۰۰         ۰۵:۰۰          
جلسه یک    
۱۰ خرداد      
۱۲ خرداد    
۱۳ خرداد      
جلسه دو     
۱۷ خرداد     
۱۹ خرداد   
۲۰ خرداد      
جلسه سه  
۲۴ خرداد      
۲۶ خرداد
۲۷ خرداد    
جلسه چهار  
۳۱ خرداد      
۲ تیر    
۳ تیر          
جلسه پنج  
۷ تیر      
۹ تیر        
۱۰ تیر      
جلسه شش 
۱۴ تیر       
۱۶ تیر       
۱۷ تیر      


دوره سایمنتولوژی
ایام هفته    
جمعه         
یکشنبه       
چهارشنبه    
ساعات‌پخش
 ۱۳:۰۰        
۰۱:۰۰          ۰۵:۰۰         
جلسه یک    
۱۱ خرداد       
۱۳ خرداد    
۱۶ خرداد     
جلسه دو     
۱۸ خرداد    
۲۰ خرداد      
۲۳ خرداد   
جلسه سه    
۲۵ خرداد   
۲۷ خرداد   
۳۰ خرداد  
جلسه چهار  
۱ تیر           
۳ تیر         
۶ تیر         
جلسه پنج    
۸ تیر      
۱۰ تیر      
۱۳ تیر       
جلسه شش 
۱۵ تیر       
۱۷ تیر      
۲۰ تیر      


دوره تشعشع دفاعی
ایام هفته    
جمعه         
یکشنبه       
سه‌شنبه     
ساعات‌پخش
 ۰۱:۰۰        
۱۳:۰۰          ۰۵:۰۰        
جلسه یک    
۱۱ خرداد     
۱۳ خرداد    
۱۵ خرداد     
جلسه دو     
۱۸ خرداد     
۲۰ خرداد    
۲۲ خرداد     
جلسه سه    
۲۵ خرداد   
۲۷ خرداد   
۲۹ خرداد   
جلسه چهار  
۱ تیر          
۳ تیر        
۵ تیر       
جلسه پنج    
۸ تیر          
۱۰ تیر       
۱۲ تیر     
جلسه شش 
۱۵ تیر        
۱۷ تیر       
۱۹ تیر       


دوره مربی‌گری
ایام هفته    
شنبه          
دوشنبه      
ساعات‌پخش
 ۱۳:۰۰       
۰۵:۰۰        
جلسه یک    
۱۲ خرداد  
۱۴ خرداد   
جلسه دو     
۱۹ خرداد   
۲۱ خرداد     
جلسه سه    
۲۶ خرداد    
۲۸ خرداد    
جلسه چهار  
۲ تیر        
۴ تیر         
جلسه پنج    
۹ تیر      
۱۱ تیر     
جلسه شش 
۱۶ تیر      
۱۸ تیر