دوره یک
شنبه ها        
زمان پخش     
دوشنبه ها     
تکرار              
جلسه یک
۲۰ اسفند
جلسه یک
۲۲ اسفند
جلسه دو
۲۷ اسفند
جلسه دو
۲۹ اسفند
جلسه سه
۵ فروردین
تکرار جلسه دو
۷ فروردین
تکرار جلسه سه
۱۲ فروردین
جلسه سه
۱۴ فروردین
جلسه چهار
۱۹ فروردین
جلسه چهار
۲۱ فروردین
جلسه پنج
۲۶ فروردین
جلسه پنج
۲۸ فروردین
جلسه شش
۲اردیبهشت جلسه شش
۴ اردیبهشت
ساعت پخش:
۸ صبح            
ساعت پخش:
۴ صبح            
ساعت بازپخش:
۴ عصر و ۱۲ شب
ساعت بازپخش:
۱۲ ظهر و ۸ شب

دوره دو
یکشنبه ها     
زمان پخش      
سه شنبه ها    
تکرار               
جلسه یک
۲۱ اسفند
جلسه یک
۲۳ اسفند
جلسه دو
۲۸ اسفند
جلسه دو
۱ فروردین
تکرار جلسه دو
۶ فروردین
تکرار جلسه دو
۸ فروردین
جلسه سه
۱۳ فروردین
جلسه سه
۱۵ فروردین
جلسه چهار
۲۰ فروردین
جلسه چهار
۲۲ فروردین
جلسه پنج
۲۷ فروردین
جلسه پنج
۲۹ فروردین
جلسه شش
۳ اردیبهشت
جلسه شش
۵ اردیبهشت
ساعت پخش:
۸ صبح           
ساعت پخش:
۴ صبح           
ساعت بازپخش:
۴ عصر و ۱۲ شب
ساعت بازپخش:
۱۲ ظهر و ۸ شب

دوره سه
چهارشنبه ها    
زمان پخش      
پنجشنبه ها    
تکرار            
جلسه یک
۲۴ اسفند
جلسه یک
۲۵ اسفند
جلسه دو
۲ فروردین
جلسه دو
۳ فروردین
تکرارجلسه دو
۹ فروردین
تکرار جلسه دو
۱۰ فروردین
جلسه سه
۱۶ فروردین
جلسه سه
۱۷ فروردین
جلسه چهار
۲۳ فروردین
جلسه چهار
۲۴ فروردین
جلسه پنج
۳۰ فروردین
جلسه پنج
۳۱ فروردین
جلسه شش
۶ اردیبهشت
جلسه شش
۷ اردیبهشت
ساعت پخش:
۴ صبح
ساعت پخش:
۸ صبح
ساعت بازپخش:
۱۲ ظهر و ۸ شب
ساعت بازپخش:
۴ عصر و ۱۲ شبدوره چهار
پنجشنبه ها    
زمان پخش    
جلسه یک
۲۵ اسفند
جلسه دو
۳ فروردین
تکرار جلسه دو
۱۰ فروردین
جلسه سه
۱۷ فروردین
جلسه چهار
۲۴ فروردین
جلسه پنج
۳۱ فروردین
جلسه شش
۷ اردیبهشت
ساعت پخش:
۴ صبح        
ساعت بازپخش:
۱۲ ظهر و ۸ شب


دوره پنج
جمعه ها         
زمان پخش       
جلسه یک
۱۹ اسفند
جلسه دو
۲۶ اسفند
جلسه سه
۴ فروردین
تکرار جلسه سه
۱۱ فروردین
جلسه چهار
۱۸ فروردین
جلسه پنج
۲۵ فروردین
جلسه شش
۱ اردیبهشت
ساعت پخش:
۴ صبح
ساعت بازپخش:
۱۲ ظهر و ۸ شب

دوره شش
شنبه ها       
زمان پخش      
جلسه یک
۲۰ اسفند
جلسه دو
۲۷ اسفند
جلسه سه
۵ فروردین
تکرار جلسه سه
۱۲ فروردین
جلسه چهار
۱۹ فروردین
جلسه پنج
۲۶ فروردین
جلسه شش
۲ اردیبهشت
ساعت پخش:
۴ صبح         
ساعت بازپخش:
۱۲ ظهر و ۸ شب

دوره هفت
یکشنبه ها      
زمان پخش     
جلسه یک
۲۱ اسفند
جلسه دو
۲۸ اسفند
تکرار جلسه دو
۶ فروردین
جلسه سه
۱۳ فروردین
جلسه چهار
۲۰ فروردین
جلسه پنج
۲۷ فروردین
جلسه شش
۳ اردیبهشت
ساعت پخش:
۴ صبح           
ساعت بازپخش:
۱۲ ظهر و ۸ شب

دوره هشت
دوشنبه ها      
زمان پخش       
جلسه یک
۲۲ اسفند
جلسه دو
۲۹ اسفند
تکرار جلسه دو
۷ فروردین
جلسه سه
۱۴ فروردین
جلسه چهار
۲۱ فروردین
جلسه پنج
۲۸ فروردین
جلسه شش
۴ اردیبهشت
ساعت پخش:
۸ صبح             
ساعت بازپخش:
۴ عصر و ۱۲ شب

دوره سایمنتولوژی
سه شنبه ها
زمان پخش
جلسه یک
۲۳ اسفند
جلسه دو
۱ فروردین
تکرار جلسه دو
۸ فروردین
جلسه سه
۱۵ فروردین
جلسه چهار
۲۲ فروردین
جلسه پنج
۲۹ فروردین
جلسه شش
۵ اردیبهشت
ساعت پخش:
۸ صبح            
ساعت بازپخش:
۴ عصر و ۱۲ شب

دوره تشعشع دفاعی
جمعه ها         
زمان پخش       
جلسه یک
۱۹ اسفند
جلسه دو
۲۶ اسفند
جلسه سه
۴ فروردین
تکرار جلسه سه
۱۱ فروردین
جلسه چهار
۱۸ فروردین
جلسه پنج
۲۵ فروردین
جلسه شش
۱ اردیبهشت
ساعت پخش:
۸ صبح
ساعت بازپخش:
۴ عصر و ۱۲ شب

دوره مربیگری
چهارشنبه ها   
زمان پخش       
جلسه یک
۲۴ اسفند
جلسه دو
۲ فروردین
تکرار جلسه دو
۹ فروردین
جلسه سه
۱۶ فروردین
جلسه چهار
۲۳ فروردین
جلسه پنج
۳۰ فروردین
جلسه شش
۶ اردیبهشت
ساعت پخش:
۸ عصر             
ساعت بازپخش:
۴ عصر و ۱۲ شب