دوره یک
ایام هفته         
پنجشنبه      
جمعه        
سه شنبه         
ساعات پخش   
 ۰۱:۰۰          
۰۹:۰۰         
 ۱۹:۰۰              
جلسه یک        
۴ آبان         
۵ آبان       
۹ آبان              
جلسه دو          
۱۱ آبان        
۱۲ آبان       
۱۶ آبان             
جلسه سه         
۱۸ آبان       
۱۹ آبان      
۲۳ آبان           
جلسه چهار       
۲۵ آبان      
۲۶ آبان     
۳۰ آبان           
جلسه پنج        
۲ آذر          
۳ آذر        
۷ آذر               
جلسه شش      
۹ آذر          
۱۰ آ‌ذر       
۱۴ آذر              

دوره دو
ایام هفته          
پنجشنبه        
دوشنبه        
چهارشنبه     
ساعات پخش     
۰۹:۰۰            
 ۰۱:۰۰          
۱۹:۰۰          
جلسه یک          
۴ آبان           
۸ آبان         
۱۰ آبان        
جلسه دو           
۱۱ آبان          
۱۵ آبان       
۱۷ آبان        
جلسه سه         
۱۸ آبان         
۲۲ آبان       
۲۴ آبان       
جلسه چهار       
۲۵ آبان        
۲۹ آبان       
۱ آذر           
جلسه پنج         
۲ آذر            
۶ آذر           
۸ آذر          
جلسه شش       
۹ آذر            
۱۳ آذر         
۱۵ آذر         

دوره سه
ایام هفته          
پنجشنبه       
شنبه           
یکشنبه         
ساعات پخش    
۱۳:۰۰          
 ۰۱:۰۰          
  ۰۵:۰۰         
جلسه یک         
۴ آبان          
۶ آبان         
۷ آبان          
جلسه دو          
۱۱ آبان         
۱۳ آبان       
۱۴ آبان         
جلسه سه         
۱۸ آبان         
۲۰ آبان       
۲۱ آبان         
جلسه چهار       
۲۵ آبان        
۲۷ آبان       
۲۸ آبان        
جلسه پنج         
۲ آذر            
۴ آذر           
۵ آذر           
جلسه شش       
۹ آذر            
۱۱ آذر          
۱۲ آذر          دوره چهار
ایام‌هفته       
پنجشنبه 
یکشنبه 
دوشنبه 
چهارشنبه
ساعات‌پخش  
 ۱۹:۰۰   
 ۰۹:۰۰  
۱۳:۰۰   
۰۱:۰۰     
جلسه یک     
۴ آبان   
۷ آبان 
۸ آبان  
۱۰ آبان   
جلسه دو       
۱۱ آبان   
۱۴ آبان
۱۵ آبان
۱۷ آبان  
جلسه سه     
۱۸ آبان  
۲۱ آبان
۲۲ آبان
۲۴ آبان  
جلسه چهار   
۲۵ آبان 
۲۸ آبان
۲۹آبان 
۱ آذر      
جلسه پنج   
۲ آذر     
۵ آذر   
۶ آذر    
۸ آذر     
جلسه شش
۹ آ‌‌ذر   
۱۲ آذر  
۱۳ آذر  
۱۵ آ‌ذر  


دوره پنج
ایام هفته     
جمعه   
شنبه      
دوشنبه
سه شنبه
ساعات‌پخش 
۱۹:۰۰   
 ۰۵:۰۰     ۰۹:۰۰  
 ۱۳:۰۰
جلسه یک    
۵ آبان  
۶ آبان    
۸ آبان 
۹ آبان 
جلسه دو     
۱۲ آبان
۱۳ آبان  
۱۵ آبان
۱۶ آبان 
جلسه سه    
۱۹آبان 
۲۰ آبان  
۲۲آبان
 ۲۳آبان
جلسه چهار  
۲۶آبان  
۲۷ آبان 
۲۹آبان  
 ۳۰آبان
جلسه پنج   
۳ آذر   
۴ آذر     
۶ آذر   
 ۷ آذر  
جلسه شش
۱۰ آذر  
۱۱ آذر  
۱۳ آذر 
 ۱۴ آذر

دوره شش
ایام هفته     
جمعه 
شنبه  
سه شنبه 
چهارشنبه
ساعات‌پخش 
۰۵:۰۰ 
 ۱۹:۰۰    
 ۰۹:۰۰ 
    ۱۳:۰۰
جلسه یک    
۵ آبان
۶ آبان
۹  آبان
 ۱۰ آبان
جلسه دو     
۱۲آبان
۱۳ آبان 
۱۶ آبان
 ۱۷ آبان
جلسه سه    
۱۹آبان
۲۰ آبان
۲۳آبان
 ۲۴ آبان
جلسه چهار  
۲۶آبان
۲۷ آبان
۳۰آبان
 ۱ آ‌ذر     
جلسه پنج   
۳ آذر 
۴ آذر    
۷ آذر   
 ۸ آذر    
جلسه شش 
۱۰ آذر 
۱۱ آذر    
 ۱۴ آذر
 ۱۵ آذر   

دوره هفت
ایام هفته     
یکشنبه  
سه شنبه     
چهارشنبه  
ساعات‌پخش 
   ۱۹:۰۰    
۰۱:۰۰           
 ۰۹:۰۰       
جلسه یک     
۷ آبان    
۹ آبان        
 ۱۰ آبان    
جلسه دو      
۱۴ آبان
۱۶ آبان       
 ۱۷ آبان   
جلسه سه     
۲۱ آبان   
۲۳ آبان     
 ۲۴ آبان   
جلسه چهار   
۲۸ آبان 
۳۰ آبان     
 ۱ آذر        
جلسه پنج    
۵ آذر     
۷ آ‌ذر         
۸ آذر        
جلسه شش  
۱۲ آذر     
 ۱۴ آذر       
 ۱۵ آذر     

دوره هشت
ایام هفته      
پنجشنبه     
شنبه   
دوشنبه  
ساعات‌پخش  
 ۰۵:۰۰        
۰۹:۰۰      
۱۹:۰۰       
جلسه یک     
۴ آبان       
۶ آبان     
۸ آبان
جلسه دو
۱۱ آبان
۱۳ آبان
۱۵ آبان   
جلسه سه
۱۸ آبان  
۲۰ آبان 
۲۲ آبان    
جلسه چهار
۲۵ آبان    
۲۷ آبان   
۲۹ آبان   
جلسه پنج
۲ آذر   
۴ آذر    
۶ آذر    
جلسه شش
۹ آ‌ذر     
۱۱ آذر 
۱۳ آذر    

دوره سایمنتولوژی
ایام هفته      
جمعه      
 یکشنبه   
 چهارشنبه   
ساعات‌پخش  
 ۱۳:۰۰    
  ۰۱:۰۰     
 ۰۵:۰۰       
جلسه یک     
۵ آبان     
۷ آبان    
۱۰ آبان       
جلسه دو      
۱۲ آبان   
۱۴ آبان    
۱۷ آبان      
جلسه سه     
۱۹ آبان    
۲۱ آبان    
۲۴ آبان      
جلسه چهار   
۲۶ آبان   
۲۸ آبان   
۱ آذر          
جلسه پنج     
۳ آذر      
 ۵ آذر     
۸ آذر          
جلسه شش  
۱۰ آذر      
۱۲ آذر     
۱۵ آذر        

دوره تشعشع دفاعی
ایام هفته          
جمعه     
یکشنبه  
سه‌شنبه  
ساعات‌پخش      
  ۰۱:۰۰    
  ۱۳:۰۰    
  ۰۵:۰۰    
جلسه یک         
۵ آبان    
۷ آبان    
۹ آبان      
جلسه دو          
۱۲ آبان   
۱۴ آبان   
۱۶ آبان     
جلسه سه         
۱۹ آبان   
۲۱ آبان   
۲۳ آبان   
جلسه چهار        
۲۶ آبان  
۲۸ آبان  
۳۰ آبان   
جلسه پنج         
۳ آذر     
۵ آذر      
۷ آذر       
جلسه شش       
۱۰ آذر     
۱۲ آذر     
۱۴ آذر      

دوره مربیگری
ایام هفته        
شنبه               
 دوشنبه            
ساعات پخش  
   ۱۳:۰۰           
  ۰۵:۰۰             
جلسه یک       
۶ آبان            
۸ آبان               
جلسه دو        
۱۳ آبان           
۱۵ آبان             
جلسه سه       
۲۰ آبان           
۲۲ آبان             
جلسه چهار      
۲۷ آبان          
۲۹ آبان             
جلسه پنج       
۴ آذر              
۶ آذر                
جلسه شش    
۱۱ آ‌ذر              
۱۳ آذر