برنامه پخش دروس نظام قدیم از تلویزیون

جدول زمان‌بندی پخش دوره‌های نظام قدیم عرفان کیهانی حلقه از تلویزیون عرفان حلقه - سری شانزدهم

شروع دوره‌ها: از ۱۳ آبان لغایت ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۱


دوره یک
یکشنبه‌ها         
زمان پخش    
پنجشنبه‌ها       
تکرار                 
جلسه یک
۱۵ آبان
جلسه یک ۱۹ آبان
جلسه دو
۲۲ آبان
جلسه دو ۲۶ آبان
جلسه سه
۲۹ آبان
جلسه سه ۳ آذر
جلسه چهار
۶ آذر
جلسه چهار ۱۰ آذر
جلسه پنج
۱۳ آذر
جلسه پنج ۱۷ آذر
جلسه شش
۲۰ آذر
جلسه شش ۲۴ آذر
ساعت پخش:    
۲:۰۰ صبح      
ساعت پخش:    
۹:۰۰ صبح         
ساعت بازپخش:
۲:۰۰ بعدازظهر
ساعت بازپخش: ۷:۰۰ عصر         
دوره دو
جمعه‌ها            
زمان پخش            
جلسه یک
۱۳ آبان
جلسه دو
۲۰ آبان
جلسه سه
۲۷ آبان
جلسه چهار
۴ آذر
جلسه پنج
۱۱ آذر
جلسه شش
۱۸ آذر
ساعت پخش:    
۹:۰۰ صبح              
ساعت بازپخش:
۷:۰۰ عصر            
دوره سه
شنبه‌ها                
زمان پخش        
جلسه یک
۱۴ آبان
جلسه دو
۲۱ آبان
جلسه سه
۲۸ آبان
جلسه چهار
۵ آذر
جلسه پنج
۱۲ آذر
جلسه شش
۱۹ آذر
ساعت پخش:        
 ۹:۰۰ صبح        
ساعت بازپخش:    
۷:۰۰ عصر         
دوره چهار
یکشنبه‌ها                
زمان پخش     
جلسه یک
۱۵ آبان
جلسه دو
۲۲ آبان
جلسه سه
۲۹ آبان
جلسه چهار
۶ آذر
جلسه پنج
۱۳ آذر
جلسه شش
۲۰ آذر
ساعت پخش:           
۹:۰۰ صبح      
ساعت بازپخش:       
۷:۰۰ عصر      
دوره پنج
دوشنبه‌ها         
زمان پخش            
جلسه یک
۱۶ آبان
جلسه دو
۲۳ آبان
جلسه سه
۳۰ آبان
جلسه چهار
۷ آذر
جلسه پنج
۱۴ آذر
جلسه شش
۲۱ آذر
ساعت پخش:    
۹:۰۰ صبح             
ساعت بازپخش:
۷:۰۰ عصر             
دوره شش
سه‌شنبه‌ها          
زمان پخش          
جلسه یک
۱۷ آبان
جلسه دو
۲۴ آبان
جلسه سه
۱ آذر
جلسه چهار
۸ آذر
جلسه پنج
۱۵ آذر
جلسه شش
۲۲ آذر
ساعت پخش:      
۹:۰۰ صبح           
ساعت بازپخش:  
۷:۰۰عصر            
دوره هفت
چهارشنبه‌ها        
زمان پخش           
جلسه یک
۱۸ آبان
جلسه دو
۲۵ آبان
جلسه سه
۲ آذر
جلسه چهار
۹ آذر
جلسه پنج
۱۶ آذر
جلسه شش
۲۳ آذر
ساعت پخش:     
۹:۰۰ صبح            
ساعت بازپخش: 
۷:۰۰ عصر            
دوره هشت
پنج‌شنبه‌ها         
زمان پخش           
جلسه یک
۱۹ آبان
جلسه دو
۲۶ آبان
جلسه سه
۳ آذر
جلسه چهار
۱۰ آذر
جلسه پنج
۱۷ آذر
جلسه شش
۲۴ آذر
ساعت پخش:    
۴:۰۰ صبح             
ساعت بازپخش:
۴:۰۰ بعد از ظهر    
دوره سایمنتولوژی
چهارشنبه‌ها        
زمان پخش           
جلسه یک
۱۸ آبان
جلسه دو
۲۵ آبان
جلسه سه
۲ آذر
جلسه چهار
۹ آذر
جلسه پنج
۱۶ آذر
جلسه شش
۲۳ آذر
ساعت پخش:     
۲:۰۰صبح            
ساعت بازپخش: 
۲:۰۰ بعد ازظهر    
دوره تشعشع دفاعی
جمعه‌ها          
زمان پخش      
دوشنبه‌ها        
تکرار               
جلسه یک
۱۳ آبان
جلسه یک ۱۶ آبان
جلسه دو
۲۰ آبان
جلسه دو ۲۳ آبان
جلسه سه
۲۷ آبان
جلسه سه ۳۰ آبان
جلسه چهار
۴ آذر
جلسه چهار ۷ آذر
جلسه پنج
۱۱ آذر
جلسه پنج ۱۴ آذر
جلسه شش
۱۸ آذر
جلسه شش ۲۱ آذر
ساعت پخش:    
۲:۰۰ صبح        
ساعت پخش:    
۲:۰۰ صبح        
ساعت بازپخش:
۲:۰۰ بعد از ظهر
ساعت بازپخش: ۲:۰۰ بعد از ظهر
دوره مربی‌گری
شنبه‌ها            
زمان پخش     
سه‌شنبه‌ها       
تکرار               
جلسه یک
۱۴ آبان
جلسه یک ۱۷ آبان
جلسه دو
۲۱ آبان
جلسه دو ۲۴ آبان
جلسه سه
۲۸ آبان
جلسه سه ۱ آذر
جلسه چهار
۵ آذر
جلسه چهار ۸ آذر
جلسه پنج
۱۲ آذر
جلسه پنج ۱۵ آذر
جلسه شش
۱۹ آذر
جلسه شش ۲۲ آذر
ساعت پخش:    
۲:۰۰ صبح       
ساعت پخش:    
۲:۰۰ صبح        
ساعت بازپخش:
۲:۰۰ بعد ازظهر
ساعت بازپخش: ۲:۰۰ بعد ازظهر