نحوه گذراندن دوره های نظام قدیم

نحوه گذراندن دوره های نظام قدیم

از M.A T در
Number of replies: 0

معرفت پژوهان دوره نظام قدیم:
برای اطلاع از نحوه گذراندن دوره های نظام قدیم لازم است به قسمت شروع دوره نظام قدیم در میز کار خود مراجعه نمایند.
ضمنا منابع دوره مربیگری در همان بخش مدارک مربیگری برای متقاضیان در دسترس است.
لطفا برای اطلاع از نحوه گذراندن دوره های مربیگری و تفویض حلقه های آن به درس مربیگری مراجعه فرمایید.